Polityka prywatności

& Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej (OWK)

Definicje

Administrator: osoba fizyczna lub prawna, która publikuje usługi na stronie internetowej.
Strona: Wszystkie strony internetowe i usługi online oferowane przez Adminisstratora.
Użytkownik: Osoba korzystająca ze Strony i serwisów.

Charakter zbieranych danych

Korzystanie z naszych stron może wiązac sie z koniecznością przekazania nam danych osobowych użytkownika typu :

 

 • Dane dot.stanu cywilnego, tożsamości, dane identyfikacyjne …
 • Dane dotyczące życia osobistego (styl życia, sytuacja rodzinna, z wyjątkiem danych newralgicznych lub niebezpiecznych)
 • Dane połączenia (adresy IP, dzienniki zdarzeń …)

Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim

Żadne z zebranych danych osobowych nie są przekazywane osobom trzecim.

Twoje dane nie są przekazywane osobom trzecim. Informujemy jednak, że mogą one zostać ujawnione na mocy ustawy, rozporządzenia lub na mocy decyzji właściwego organu regulacyjnego lub sądowego.

Informacje dotyczące przekazywania danych osobowych stronom trzecim w przypadku fuzji / wchłonięcia

Informacje i możliwość opt-out przed i po fuzji/absorpcji

W przypadku, gdy weźmiemy udział w fuzji, absorpcji lub jakiejkolwiek innej formie przeniesienia aktywów, zobowiązujemy się do zapewnienia poufności Twoich danych osobowych i poinformowania Cię przed ich przekazaniem lub zanim zaczną podlegać nowym zasadom prywatności.

Cel ponownego wykorzystania zebranych danych osobowych

Prowadzenie operacji związanych z obsługą klienta dotyczących

 • umowy ; zamówienia ; dostawy; rachunki ; księgowość, a w szczególności prowadzenie kont klientów;
 • program lojalnościowy w ramach jednego lub więcej podmiotów prawnych;
 • monitorowanie relacji z klientami, takie jak przeprowadzanie badań satysfakcji, obsługa reklamacji i obsługa posprzedażowa;
 • wybór klientów do przeprowadzenia badań, ankiet i testów produktów (z wyjątkiem zgody osób, których dane dotyczą, uzyskanej na warunkach przewidzianych w art. 6, operacje te nie mogą prowadzić do ustanowienia profili mogących ujawnić dane newralgiczne – rasy lub pochodzenia etnicznego, filozoficznego, politycznego, związkowego, religijnego, życia seksualnego lub zdrowia ludzkiego).

Działania związane z pozyskiwaniem klientów

 • zarządzanie operacjami poszukiwania technicznego (co obejmuje w szczególności operacje techniczne, takie jak standaryzacja, wzbogacanie i deduplikacja);
 • dobór osób do realizacji działań lojalnościowych, prospektywnych, ankietowych, testowania produktów i akcji promocyjnych. O ile nie uzyskano zgody zainteresowanych osób na warunkach przewidzianych w art. 6, operacje te nie mogą prowadzić do ustanowienia profili, które mogą ujawnić dane wrażliwe (pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy filozoficzne, polityczne, związkowe, religijne itp.) życie seksualne lub zdrowie ludzkie);
 • przeprowadzanie działań akwizycyjnych.

Rozwój statystyk handlowych

Zarządzanie wnioskami o dostęp, sprostowani i sprzeciw

Zarządzanie niespłaconymi długami i sporami, pod warunkiem, że nie dotyczy to naruszeń i/lub nie prowadzi do wyłączenia osoby z korzystania z prawa, usługi lub umowy

Zarządzanie opiniami ludzi na temat produktów, usług lub materiałów.

Agregacja danych

Agregacja z danymi nieosobowymi

Możemy publikować, ujawniać i wykorzystywać informacje zagregowane (informacje dotyczące wszystkich naszych Użytkowników lub określonych grup lub kategorii Użytkowników, które łączymy w taki sposób, że indywidualny Użytkownik nie może być już zidentyfikowany lub wymieniony) oraz informacje nieosobowe dla analizy branży i rynku, profilowanie demograficzne, cele promocyjne i reklamowe oraz inne cele biznesowe.

Agregacja z danymi osobowymi dostępnymi na kontach społecznościowych Użytkownika

Jeśli połączysz swoje konto z kontem innej usługi w celu wysłania krzyżowego, usługa ta może dostarczyć nam Twój profil i dane logowania, a także wszelkie inne informacje, których ujawnienie upoważniłeś. Możemy agregować informacje dotyczące wszystkich naszych innych Użytkowników, grup, kont, z danymi osobowymi dostępnymi dla Użytkownika.

Zbieranie danych osobowych

Wolna konsultacja

Wizyty na Stronie nie wymagają rejestracji ani uprzedniej identyfikacji. Można to zrobić bez podawania jakichkolwiek danych osobowych dotyczących Ciebie (imię, nazwisko, adres itp.). Nie rejestrujemy żadnych danych osobowych podczas zwykłej wizyty na Stronie.

Zbieranie danych osobowych

Wykorzystanie danych użytkownika tylko w celu uzyskania dostępu do usług

Używamy Twoich danych elektronicznych tylko w celu i podczas realizacji umowy.

Zbieranie danych terminałowych

Zbieranie danych profilujących oraz danych technicznych w celu realizacji usługi

Niektóre dane techniczne Twojego urządzenia są zbierane automatycznie przez Stronę. Informacje te obejmują w szczególności adres IP, dostawcę usług internetowych, konfigurację sprzętu, konfigurację oprogramowania, typ i język przeglądarki itp. Zbieranie tych danych jest niezbędne do świadczenia usług.

Zbieranie danych technicznych do celów reklamowych, handlowych i statystycznych

Dane techniczne Twojego urządzenia są automatycznie gromadzone i zapisywane przez Stronę w celach reklamowych, handlowych i statystycznych. Informacje te pomagają nam personalizować i stale ulepszać korzystanie z naszej Strony. Nie gromadzimy ani nie przechowujemy żadnych danych osobowych (imię i nazwisko, adres itp.), które mogą być dołączone do danych technicznych. Zebrane dane mogą odsprzedane osobom trzecim.

ACookies

Czas przechowywania plików cookie

Zgodnie z zaleceniami CNIL, maksymalny okres przechowywania plików cookie wynosi do 13 miesięcy po ich pierwszym zaksięgowaniu w terminalu Użytkownika, podobnie jak okres ważności zgody Użytkownika na korzystanie z tych plików cookie. Żywotność plików cookie nie jest przedłużana przy każdej wizycie. Zgoda Użytkownika musi zatem zostać odnowiona pod koniec tego okresu.

Cel plików cookie

Pliki cookie mogą być wykorzystywane do celów statystycznych, w szczególności do optymalizacji usług świadczonych na rzecz Użytkownika, począwszy od przetwarzania informacji dotyczących częstotliwości dostępu, personalizacji stron, a także przeprowadzanych operacji i konsultowanych informacji.

Informujemy, że Wydawca może umieszczać pliki cookies na Twoim urządzeniu końcowym. Plik cookie zapisuje informacje dotyczące nawigacji w serwisie (przeglądane strony, data i godzina konsultacji itp.), które możemy odczytać podczas kolejnych wizyt.

Prawo Użytkownika do odrzucenia plików cookie

Potwierdzasz, że zostałeś poinformowany, że Administrator może wykorzystywać pliki cookies. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookie były używane na Twoim urządzeniu, większość przeglądarek umożliwia wyłączenie plików cookie za pomocą opcji ustawień.

Przechowywanie danych technicznych

Okres przechowywania danych technicznych

Dane techniczne są przechowywane przez okres ściśle niezbędny do osiągnięcia celów, o których mowa powyżej.

Okres przechowywania danych osobowych i anonimizacja

Przechowywanie danych przez czas trwania stosunku umowy

Zgodnie z artykułem 6-5° ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. o komputerach, plikach i wolnościach przetwarzane dane osobowe nie są przechowywane dłużej niż czas niezbędny do wykonania obowiązków określonych w tym czasie zawarcia umowy lub z góry określony czas trwania stosunku umownego.

Przechowywanie zanonimizowanych danych poza stosunkiem umowy / po usunięciu konta

Przechowujemy dane osobowe przez czas ściśle niezbędny do osiągnięcia celów opisanych w niniejszych „OKW”. Po tym okresie będą one anonimizowane i przechowywane wyłącznie do celów statystycznych i nie będą stanowić podstawy do jakiegokolwiek wykorzystania.

Usuwanie danych po usunięciu konta

Zostały wprowadzane sposoby usuwania danych w celu zapewnienia ich skutecznej likwidacji, gdy tylko zostanie osiągnięty okres przechowywania lub archiwizacji niezbędny do realizacji określonych lub wyznaczonych celów. Zgodnie z ustawą nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. o przetwarzaniu danych, plikach i wolnościach, masz również prawo do usunięcia swoich danych, z którego możesz skorzystać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem.

Usuwanie danych po 3 latach nieaktywności

Ze względów bezpieczeństwa, jeśli nie dokonywałeś zarejestrowania na Stronie przez okres trzech lat, otrzymasz wiadomość e-mail z zaproszeniem do jak najszybszego kontaktu, w przeciwnym razie Twoje dane zostaną usunięte z naszych baz danych.

Usunięcie konta

Usuwanie konta na żądanie

Użytkownik ma możliwość usunięcia swojego Konta w dowolnym momencie, poprzez proste żądanie do Administratora lub poprzez menu usuwania Konta obecne w ustawieniach Konta, jeśli ma to zastosowanie.

Usunięcie konta w przypadku naruszenia OKW

W przypadku naruszenia jednego lub więcej postanowień „OKW” lub jakiegokolwiek innego dokumentu włączonego do niniejszego dokumentu przez odniesienie, Administrator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub ograniczenia bez uprzedniego ostrzeżenia i według własnego uznania, korzystania i dostępu do usługi, Twoje konto i wszystkie Strony.

Wskazania w przypadku wykrycia przez Administratora naruszenia bezpieczeństwa

Informacje o użytkowniku w przypadku naruszenia bezpieczeństwa

Zobowiązujemy się wdrożyć wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w stosunku do przypadkowego ryzyka, nieprawnego lub nielegalnego dostępu, ujawnienia, zmiany, utraty lub nawet zniszczenia dotyczących Państwa danych osobowych.
W przypadku, gdy dowiemy się o nielegalnym dostępie do Twoich danych osobowych przechowywanych na naszych serwerach lub serwerach naszych usługodawców lub nieupoważnionym dostępie skutkującym realizacją wskazanych powyżej zagrożeń, podejmujemy się:

 • Powiadomić Cię  jak najszybciej o incydencie;
 • Zbadać przyczyny incydentu i poinformowć o tym;
 • Podjąć niezbędne działania w granicach rozsądku w celu ograniczenia negatywnych skutków i szkody, które mogą wynikać z tego zdarzenia.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku zobowiązania określone w powyższym punkcie dotyczące powiadomienia w przypadku naruszenia bezpieczeństwa nie mogą być utożsamiane z jakimkolwiek uznaniem winy lub odpowiedzialności za zajście danego incydentu.

Przekazywanie danych osobowych za granicę

Przekazywanie danych do krajów o równoważnym poziomie ochrony

Administrator zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących przekazywania danych do innych krajów, a w szczególności zgodnie z następującymi warunkami:

 • Administrator przekazuje dane osobowe swoich Użytkowników do krajów uznanych za zapewniające równoważny poziom ochrony.
 • Administrator przekazuje dane osobowe swoich Użytkowników poza kraje uznane przez CNIL za posiadające wystarczający poziom ochrony: Administrator uzyskał upoważnienie CNIL do kontynuowania tego przekazywania.

Aby poznać listę tych krajów: CNIL – Ochrona danych na całym świecie.

Zmiana OKW i polityki prywatności

W przypadku zmiany niniejszych OKW, zobowiązanie do nie obniżania poziomu poufności w znacznym stopniu bez uprzedniego poinformowania zainteresowanych osób.

Zobowiązujemy się poinformować Cię w przypadku istotnej zmiany niniejszych OKW i nie obniżać w istotny sposób poziomu poufności Twoich danych bez poinformowania Cię i uzyskania Twojej zgody.

Obowiązujące prawo i metody odwoławcze

Zastosowanie prawa francuskiego (ustawodawstwo CNIL) i właściwość sądów

Niniejsze OKW i korzystanie ze Strony są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem francuskim, w szczególności z ustawą nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącą technologii informatycznych, plików i wolności. Wybór prawa właściwego nie wpływa na Twoje prawa jako konsumenta zgodnie z prawem właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania. Jeśli jesteś konsumentem, Ty i my zgadzamy się poddać niewyłącznej właściwości sądów francuskich, co oznacza, że ​​możesz podejmować działania związane z niniejszymi Warunkami we Francji lub w kraju UE, w którym mieszkasz. Jeśli jesteś profesjonalistą, wszystkie pozwy przeciwko nam muszą być wnoszone do sądu we Francji.

W przypadku sporu strony będą szukać polubownego rozwiązania przed podjęciem jakichkolwiek działań prawnych. W przypadku niepowodzenia tych prób, wszelkie zakwestionowanie ważności, interpretacji i/lub wykonania niniejszych OKW muszą być wniesione do sądów francuskich, nawet w przypadku wielu oskarżonych lub apelacji gwarancyjnej.

Możliwość przenoszenia danych

Wydawca zobowiązuje się do zaoferowania Państwu na żądanie możliwości zwrotu wszystkich danych na Państwa temat. Użytkownik ma w ten sposób zagwarantowaną lepszą kontrolę nad swoimi danymi i zachowuje możliwość ich ponownego wykorzystania. Dane te powinny być dostarczone w formacie otwartym i łatwym do ponownego wykorzystania.

En continuant à utiliser ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies. / By continuing to use this site, you agree to the use of cookies. Plus d'information/Read more

Utilisation des cookies / Use of cookies

Notre site suit les recommandations de la CNIL et respecte le règlement RGPD. Vous pouvez consulter notre Politique de confidentialité
Des cookies peuvent être utilisés sur ce site uniquement à des fins statistiques. Les cookies enregistrent des informations relatives à votre navigation sur le service (les pages que vous avez consultées, la date et l'heure de la consultation…) que nous pourrons lire lors de vos visites ultérieures et pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Ces cookies ne permettent en aucun cas de vous identifier personnellement et nous ne procédons à aucun enregistrement de données nominatives pour la simple consultation du site.
Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies sur votre navigateur afin de désactiver les cookies sur les options de réglage ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à accepter ces cookies.

Our site follows the recommendations of the CNIL and complies with the RGPD regulations. You can read our Privacy Policy
Cookies may be used on this site for statistical purposes only. Cookies record information relating to your browsing on the service (the pages you have visited, the date and time of the consultation, etc.) that we can read during your subsequent visits and to offer you the best possible browsing experience. These cookies do not allow you to be identified personally and we do not record any personal data for the simple consultation of the site.
If you continue to use this site without changing your cookie settings on your browser to disable cookies in the setting options or if you click "Accept" below, you agree to accept these cookies.

X Fermer / close