Nota prawna

Edycja strony internetowej

Witryna 123Avignon (zwana dalej „Witryną”), dostępna pod adresem https://123avignon.com, została opublikowana przez:

123avignon

zwany dalej „Redaktorem”.

Przetwarzanie danych

Kontakt: tutaj

Host witryny

Witryna jest obsługiwana przez firmę o2switch, EURL z kapitałem 100 000 EUR z siedzibą pod adresem 222-224 Boulevard Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand FRANCJA, zarejestrowaną pod numerem SIRET 510 909 80700024, dostępną w następujący sposób: Telefon. .

Zbieranie danych

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), a w szczególności art. 13 i 14, informujemy, że Wydawca dokonuje zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych osobowych, w szczególności gdy łączysz się z Serwisem lub w ramach wypełnione przez Ciebie formularze online.

Dane osobowe, które mogą być gromadzone w Witrynie, są wykorzystywane przez Wydawcę wyłącznie w celach:

  • zarządzanie relacjami z Państwem oraz, w stosownych przypadkach, przetwarzanie Państwa zamówień;
  • przestrzeganie zobowiązań prawnych;
  • przetwarzanie danych statystycznych w celu ulepszania naszych usług i spełniania Twoich potrzeb;
  • udzielania Ci informacji na podstawie Twojej zgody.

Te dane osobowe są zapisywane w aktach klienta Wydawcy. Plik ten jest przechowywany na nośniku komputerowym Wydawcy.

Masz prawo dostępu, zapytania, modyfikacji i usunięcia informacji dotyczących Ciebie, z czego możesz skorzystać w dowolnym momencie u Wydawcy bezpośrednio za pośrednictwem formularza kontaktowego Witryny. Zebrane informacje mogą być ewentualnie przekazywane stronom trzecim powiązanym z Wydawcą umową w celu wykonania zleconych zadań niezbędnych do samodzielnego zarządzania Twoim kontem i bez konieczności udzielania przez Ciebie upoważnienia. Możesz sprzeciwić się temu przekazaniu, wyrażając swoją odmowę naszemu kontaktowi, o którym mowa powyżej. Wszelkie reklamacje można złożyć w CNIL pod adresem: https://www.cnil.fr.

W przypadku udowodnionego naruszenia przepisów prawa lub regulacji, informacje te mogą zostać przekazane na wyraźne i uzasadnione żądanie organów wymiaru sprawiedliwości. Gdy określone informacje są wymagane w celu uzyskania dostępu do określonych funkcji Witryny, Wydawca wskaże ten obowiązkowy znak podczas wprowadzania danych.

Ciasteczka

Witryna może automatycznie zbierać standardowe informacje lub wszelkiego rodzaju spersonalizowane informacje, które umożliwiają witrynie identyfikację odwiedzających. Wszystkie informacje zebrane pośrednio będą wykorzystywane wyłącznie do monitorowania natężenia, rodzaju i konfiguracji ruchu za pośrednictwem tej Witryny, do opracowania jej projektu i układu oraz do innych celów administracyjnych i planowania, a także ogólnie do ulepszania oferowanych przez nas usług.

Możesz odwiedzić Stronę, wyłączając tę ​​opcję w ustawieniach przeglądarki.

Poszanowanie własności intelektualnej

Wszystkie marki, zdjęcia, teksty, komentarze, ilustracje, obrazy, animowane lub nie, sekwencje wideo, dźwięki, a także wszystkie aplikacje komputerowe, które mogą być wykorzystane do działania Witryny, a ogólniej wszystkie elementy reprodukowane lub używane w Witrynie są chronione przez obowiązujące przepisy prawa w zakresie własności intelektualnej. Stanowią one pełną i całkowitą własność Wydawcy lub jego partnerów, o ile nie określono inaczej.

Jakiekolwiek powielanie, przedstawianie, wykorzystywanie lub adaptacja w jakiejkolwiek formie wszystkich lub części tych elementów, w tym aplikacji komputerowych, bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy, jest surowo zabronione. Fakt, że Wydawca nie wszczyna postępowania, gdy dowie się o tych nieautoryzowanych użyciach, nie oznacza akceptacji tych sposobów użycia i zrzeczenia się ścigania.

Dozwolone jest wyłącznie użycie do użytku prywatnego w kręgu rodzinnym, a każde inne użycie stanowi naruszenie i / lub naruszenie praw pokrewnych, usankcjonowane przez Kodeks Własności Intelektualnej. Wznowienie całości lub części tych treści wymaga uprzedniej zgody Wydawcy lub posiadacza praw do tych treści.

Linki hipertekstowe

Witryna może zawierać łącza hipertekstowe umożliwiające dostęp do innych stron internetowych edytowanych i zarządzanych przez osoby trzecie, a nie przez Wydawcę. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności bezpośrednio lub pośrednio w przypadku, gdy wspomniane witryny osób trzecich nie są zgodne z przepisami prawa.

En continuant à utiliser ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies. / By continuing to use this site, you agree to the use of cookies. Plus d'information/Read more

Utilisation des cookies / Use of cookies

Notre site suit les recommandations de la CNIL et respecte le règlement RGPD. Vous pouvez consulter notre Politique de confidentialité
Des cookies peuvent être utilisés sur ce site uniquement à des fins statistiques. Les cookies enregistrent des informations relatives à votre navigation sur le service (les pages que vous avez consultées, la date et l'heure de la consultation…) que nous pourrons lire lors de vos visites ultérieures et pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Ces cookies ne permettent en aucun cas de vous identifier personnellement et nous ne procédons à aucun enregistrement de données nominatives pour la simple consultation du site.
Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies sur votre navigateur afin de désactiver les cookies sur les options de réglage ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à accepter ces cookies.

Our site follows the recommendations of the CNIL and complies with the RGPD regulations. You can read our Privacy Policy
Cookies may be used on this site for statistical purposes only. Cookies record information relating to your browsing on the service (the pages you have visited, the date and time of the consultation, etc.) that we can read during your subsequent visits and to offer you the best possible browsing experience. These cookies do not allow you to be identified personally and we do not record any personal data for the simple consultation of the site.
If you continue to use this site without changing your cookie settings on your browser to disable cookies in the setting options or if you click "Accept" below, you agree to accept these cookies.

X Fermer / close